Z Á P I S  pro školní rok 2018/2019

(zahájení docházky do MŠ  3. 9. 2018) bude probíhat takto:

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ STŘEDA 2. 5. 2018 13:00 – 17:00 hod.

  • Přijímáme vyplněné a podepsané přihlašovací formuláře (žádost + evidenční list) včetně originálu či ověřené kopie lékařského potvrzení. Při předávání žádosti s sebou prosím přineste RODNÝ LIST dítěte, průkaz totožnosti žadatele (zákonného zástupce) a potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte).
  • Dítě lze přihlásit do více mateřských škol. V každé MŠ žadatel obdrží potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem, pod kterým bude zveřejněn přijatý uchazeč a ZÁPISOVÝ lístek.
  • ZÁPISOVÝ lístek žadatel odevzdá do zvolené mateřské školy 10. 5. v čase od 13.00 do 17.00 hod. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do mateřské školy v určeném termínu (tj. 10. 5. 2018), bude takto uvolněné  místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU STŘEDA 9. 3. OD 12:00 hod

  • na www.msjuarezova.cz
  • sejmuto bude 25. 5. 2018
  • Zveřejňují se registrační čísla dětí.

DEN  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ     16. března a 6. dubna 2018       9:15 – 11:45 hod. 

Pokud se návštěvy bude účastnit i vaše dítě, doporučujeme vzít mu s sebou přezůvky.

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Do mateřské školy Juárezova jsou přijímány děti, které dovršily 3. rok věku. Přednostně jsou přijímány děti povinné předškolní docházky, tj. děti 5 – 6 leté. Pro příjem dětí má škola stanovena kritéria. Do mateřské školy jsou děti přijímány na základě žádosti zákonného zástupce a potvrzení pediatra o způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ. Do mateřské školy jsou přijímány i děti cizích státních příslušníků, kteří akceptují vzdělání v českém jazyce.
Zápis do mateřské školy Juárezova bývá v součinnosti s pokyny zřizovatele Městská část Praha 6.
Pokud je volná kapacita mateřské školy, lze dítě přijmout i v průběhu školního roku. Docházka do mateřské školy končí v roce, v němž dítě do 31.8. dovrší 6. rok svého věku = začátek povinné školní docházky. Zákonní zástupci mohou zažádat o odklad školní docházky, žádost podávají k řediteli ZŠ.