Z Á P I S  pro školní rok 2019 / 2020 

(zahájení docházky do MŠ 2. 9. 2019) bude probíhat takto:

PŘÍJEM  ŽÁDOSTÍ   ČTVRTEK 2. 5. 2019 13:00 – 17:30 hod.

 Co bude potřebovat zákonný zástupce k zápisu

  • Vyplněnou Žádost o přijetí s vyjádřením lékaře a podpisy zákonných zástupců (originál)
  • Rodný list dítěte k nahlédnutí
  • Doklad o trvalém pobytu – OP žadatele, popř. výpis z evidence obyvatel (nájemní smlouva není považována za trvalý pobyt)

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně rezervace času bude k dispozici k předvyplnění od 1. 4. 2019 na www.jakdoskolky.cz. V listinné podobě k ručnímu vyplnění na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství) nebo po předchozí domluvě lze vyzvednout v mateřské škole.

Termíny

  • 2. 5. odevzdání Žádosti o přijetí (čas 13 – 17:30 hod.)
  • 7. 5. možnost nahlédnutí do spisu dítěte (čas 10:30 – 11:30 hod.)
  • 7. 5. zveřejnění výsledků zápisu ve 12:00 hodin na nástěnce a webových stránkách mateřské školy pod unikátním registračním kódem dítěte (pouze přijaté děti, pořadník nepřijatých dětí bude průběžně aktualizován do 31. 8. 2019).
  • 9. 5. odevzdání Zápisového lístku přijatého dítěte od 13 do 17 hodin do zvolené mateřské školy (od 9. 5. lze sledovat průběžné pořadí dětí v jednotlivých mateřských školách, aktualizace bude prováděna do 31. 8. 2019)

Podrobné informace k zápisu do mateřských škol v Praze 6 – www.jakdoskolky.cz

Zveřejnění výsledků zápisu na www.msjuarezova.cz  7. 5. 2019 od 12 hodin (sejmuto bude 25. 5. 2019)

Zveřejňují se registrační čísla dětí.

DEN  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  15. února a 18. dubna 2019  9:15 – 11:45 hod.

Pokud se návštěvy bude účastnit i vaše dítě, doporučujeme vzít mu s sebou přezůvky.

Kritéria pro přijetí

Jak přihlásit dítě do MŠ

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Do mateřské školy Juárezova jsou přijímány děti, které dovršily 3. rok věku. Přednostně jsou přijímány děti povinné předškolní docházky, tj. děti 5 – 6 leté. Pro příjem dětí má škola stanovena kritéria. Do mateřské školy jsou děti přijímány na základě žádosti zákonného zástupce a potvrzení pediatra o způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ. Do mateřské školy jsou přijímány i děti cizích státních příslušníků, kteří akceptují vzdělání v českém jazyce.
Zápis do mateřské školy Juárezova bývá v součinnosti s pokyny zřizovatele Městská část Praha 6.
Pokud je volná kapacita mateřské školy, lze dítě přijmout i v průběhu školního roku. Docházka do mateřské školy končí v roce, v němž dítě do 31.8. dovrší 6. rok svého věku = začátek povinné školní docházky. Zákonní zástupci mohou zažádat o odklad školní docházky, žádost podávají k řediteli ZŠ.