Z Á P I S  PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022 

(zahájení docházky do MŠ 1.9.2021)

 

ZÁPIS  pro školní rok 2021 / 2022

(zahájení docházky do MŠ 1. 9. 2021) bude probíhat takto:

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ ÚTERÝ 4. 5. 2021 11:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.

Podmínky budou nastaveny s respektem k protiepidemickým opatřením.

Jak přihlásit dítě do Mateřské školy Juárezova www.jakdoskolky.cz

kritéria pro přijetí

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Do mateřské školy Juárezova jsou přijímány děti, které dovršily 3. rok věku. Přednostně jsou přijímány děti povinné předškolní docházky, tj. děti 5 – 6 leté. Pro příjem dětí má škola stanovena kritéria. Do mateřské školy jsou děti přijímány na základě žádosti zákonného zástupce a potvrzení pediatra o způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ. Do mateřské školy jsou přijímány i děti cizích státních příslušníků, kteří akceptují vzdělání v českém jazyce.
 
Zápis do mateřské školy Juárezova bývá v součinnosti s pokyny zřizovatele Městská část Praha 6.
 
Pokud je volná kapacita mateřské školy, lze dítě přijmout i v průběhu školního roku. Docházka do mateřské školy končí v roce, v němž dítě do 31.8. dovrší 6. rok svého věku = začátek povinné školní docházky. Zákonní zástupci mohou zažádat o odklad školní docházky, žádost podávají k řediteli ZŠ.