Spolupráce s rodiči

SRPŠ při MŠ Juárezova

Při MŠ pracuje SRPŠ.

Spolek rodičů a přátel školy při mateřské škole Juárezova je nezávislým spolkem rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy, stejně tak i jejich přátel a příznivců.

Spolek si klade za cíl udržování vzájemné komunikace mezi školou, jejím zřizovatelem a rodiči dětí a všestrannou podporu školy v její činnosti, zejména nad rámec poskytovaný zřizovatelem.

E-mail: juarezovasrps@gmail.com

Pro každý školní rok se na Valné hromadě konané na začátku roku schvaluje příspěvek za každé dítě.
Číslo účtu 161584879/0300variabilní symbol stejný jako u plateb za stravné v MŠ.

Konzultace s učitelkami a ředitelkou

Konzultační hodiny ředitelky školy jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě, v případě neodkladné záležitosti ihned – je-li akceptována podmínka zajištění provozu školy a bezpečnost dětí.

Individuální pohovory s rodiči nově příchozích dětí – uskutečňují se na počátku docházky dítěte do MŠ

CÍL: 1. poznat z jakého zázemí dítě do MŠ přichází, abychom s ním mohly co nejlépe pracovat

       2. vysvětlení pravidel, způsobů práce s dětmi v MŠ = usnadnění změny

Třídní schůzky jsou nabízeny 1x ročně

Další odborné konzultace s učitelkami jsou možné kdykoliv po předchozí dohodě.

Rodiče si mohou půjčovat odbornou literaturu z knihovny MŠ.

Společné slavnosti

Pro rodiče a děti jsou pořádány společné akce, při nichž jsou rodiče vyzýváni k aktivní spolupráci – podzimní slavnost, Vánoce, masopust, oslava MDD (organizuje SRPŠ), zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky. Program je založen na společném prožitku rodičů a dítěte. Každá naše slavnost i schůzka je provázena hudbou, při níž rodiče s námi a dětmi aktivně tančí a zpívají.

Aktuálně mohou být zařazeny tvořivé dílny se speciálním programem – vede učitelka či někdo z rodičů.

telefon+420 233 320 306