Mateřská škola Juárezova

Juárezova 24/1037

160 00 Praha 6 – Bubeneč

Právní forma: 

příspěvková organizace

Zřizovatel:  

Městská část Praha 6, se sídlem Čs.armády 23/601, 160 52 Praha 6 – Bubeneč

Naše třídy

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Čtyřtřídní mateřská škola. Kapacita je 96 dětí

MŠ ideálně umístěná v klidné vilové zástavbě v těsné blízkosti Stromovky. V r. 2001 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí spojenou s nadstavbou, kdy byla původní dvoutřídní MŠ kapacitně rozšířena na 4 třídy. Škola je obklopena travnatou zahradou, na níž jsou vzrostlé ovocné a okrasné stromy, keře a herní areál pro děti. Členitý terén zahrady umožňuje využití i v zimním období pro sáňkování, bobování.

Provoz školy: 7:00 – 17:00 hodin

Škola je přístupna, tzn. odemčena v čase, kdy děti s rodiči přicházejí a odcházejí.

Škola je uzamčena v době :

08:45 – 12:30

13:00 – 14:45

17:00 – 7:00

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 (7) let.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE OTEVŘENA:

7:00 – 8:30 = příchod dětí

12:30 – 13:00 = odchod dětí po obědě

14:30 – 17:00 = odchod dětí

Mateřská škola Juárezova se organizačně dělí na 4 třídy, v nichž jsou zařazeny děti ve věku

od 3 do 6 (7) let – jedná se o skupiny věkově smíšené = heterogenní.

Do třídy dochází 24 dětí, každá má svůj N Á Z E V.

naše třídy

Děti do mateřské školy přivádějí rodiče či jimi pověření zástupci a osobně je předávají učitelce. Učitelka děti předává pouze rodičům nebo jimi pověřeným zástupcům.

Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé, tzn. bez příznaků onemocnění. Též nelze přijmout dítě nedoléčené, v rekonvalescenci – např. s ortézou. V takovém případě bude po rodiči požadováno vyjádření odborného lékaře o tom, že se dítě může plně zapojit do všech nabízených aktivit, aniž by bylo ohroženo zdraví a bezpečnost jak jeho, tak ostatních 23 dětí, s kterými pobývá, pečuje o ně a vzdělává je 1 učitelka.

Zákonní zástupci upozorní učitelku na jakékoliv změny zdravotního stavu dítěte, ale i na to, přišlo-li do styku s infikovanými osobami.

Do mateřské školy nelze přijmout dítě, které má ve vlasech vši, hnidy.

V mateřské škole dítě již nepoužívá pleny.

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. děti 5 – 6 leté. Pro příjem dětí má škola stanovena kritéria.

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě žádosti zákonného zástupce a potvrzení pediatra o způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ.

Do MŠ jsou přijímány i děti cizích státních příslušníků, kteří akceptují vzdělávání v českém jazyce.

Bližší informace v části Zápis do MŠ

Docházka do mateřské školy končí v roce, v němž dítě do 31.8. dovrší 6. rok svého věku = začátek povinné školní docházky. Zákonní zástupci mohou zažádat o odklad školní docházky, žádost podávají k řediteli ZŠ.

ŽIVOTOSPRÁVA

Strava

je připravována kvalifikovaným personálem školní jídelny dle platných norem a předpisů. Týdenní jídelníček je zveřejňován každé pondělí na vývěsce ŠJ a na webových stránkách mateřské školy v aktualitách.

Pokud je dítě přítomno v mateřské škole, musí se V Ž D Y stravovat – tzn., že zákonný zástupce musí hradit stravné. Pokud není dítě omluveno, zákonný zástupce hradí stravné, jelikož pro toto dítě je strava připravována (pozn. – výdej surovin ze skladu potravin se řídí dle předpokládaného stavu dětí. Předpokládaný stav dětí je učitelkami denně oznamován do ŠJ v 7:30 hod.).

Děti jsou vedeny k tomu, aby dokázaly rozhodnout o velikosti porce svého jídla, případně i jídlo odmítnout.

Pitný režim

V každé třídě je na servírovacím stolku umístěna pitná voda (filtrovaná), zde mají děti své vlastní (přinesené z domova a označeny jménem, značkou) umělohmotné hrnečky či kelímky. Děti se obsluhují samy, příp. žádají o pomoc učitelku. Hrnečky, kelímky jsou denně umývány kuchařkami.

Všechna jídla jsou připravována z filtrované vody a vodní filtr je umístěn v kuchyni.

Při pobytu na zahradě je též připravena voda a děti si z barelu (várnice určené výhradně pro tyto účely) samy napouštějí vodu. V tomto případě jsou k dispozici umělohmotné kelímky v zakryté nádobě, použité děti odkládají do další nádoby.

Dětem jsou podávána 3 jídla a před dopolední svačinou – přibližně kolem 8. hodiny – je dětem nabízeno ovoce

 • dopolední svačina 9:00 hod
 • oběd 12:00 hod
 • odpolední svačina 15:00 hod

USPOŘÁDÁNÍ DNE = denní režim /variabilní/

OD DO ČINNOSTI
7:00 8:45 příchod dětí, hry dle vlastního výběru, individuální práce s dětmi
8:45 9:00 ranní kruh, TV chvilka
9:00 9:20 hygiena, dopolední svačina
9:20 10:00 skupinová práce s dětmi, řízené činnosti
10:00 12:00 pobyt venku
12:00 13:00 hygiena, oběd, příprava k odpočinku
12:30 13:00 odchod dětí po obědě
12:45 13:15 ukládání k odpočinku, poslech ČTENÉ pohádky, hudby, ukolébavky
13:15 14:30 odpolední klid
14:30 15:00 hygiena, svačina
14:45 17:00 hry dle vlastního výběru, zájmová činnost, indiv. práce s dětmi, odchod domů

SPOLUPRÁCE S RODIČI

Při MŠ pracuje SRPŠ.

Spolek rodičů a přátel školy při mateřské škole Juárezova je nezávislým spolkem rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školky, stejně tak i jejich přátel a příznivců.

Spolek si klade za cíl udržování vzájemné komunikace mezi školkou, jejím zřizovatelem a rodiči dětí a všestrannou podporu školky v její činnosti, zejména nad rámec poskytovaný zřizovatelem.

Více informací na blogu Spolku http://juarezova.blogspot.cz/.

E-mail: juarezovasrps@gmail.com

Pro školní rok 2017/2018 byl na Valné hromadě konané dne 17. října 2017 schválen příspěvek 1100,- Kč za každé dítě.
Číslo účtu 161584879/0300, variabilní symbol stejný jako u plateb za stravné v MŠ.

KONZULTACE s učitelkami a ředitelkou školy

Konzultační hodiny ředitelky školy kdykoliv po předchozí domluvě, v případě neodkladné záležitosti je možno ihned – je-li akceptována podmínka zajištění provozu školy a bezpečnost dětí.

Individuální pohovory s rodiči nově příchozích dětí – uskutečňují se na počátku docházky dítěte

CÍL:

 1. poznat z jakého zázemí dítě do MŠ přichází
 2. vysvětlení pravidel, způsobů práce s dětmi v MŠ = usnadnění změny

1x ročně jsou nabízeny třídní schůzky.

Další odborné konzultace s učitelkami jsou možné kdykoliv po předchozí dohodě.

Pro rodiče a děti jsou pořádány společné akce, při nichž jsou rodiče vyzýváni k aktivní spolupráci – podzimní slavnost, Vánoce, masopust, vítání jara, oslava MDD, zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky. Program je založen na společném prožitku rodičů s dítětem.

Aktuálně mohou být zařazeny tvořivé dílny se speciálním programem – vede učitelka či někdo z rodičů.

Po předchozí dohodě může být rodič účasten vzdělávacího programu jak v čase dopoledním, tak odpoledním.

Přítomnost rodičů nesmí být na úkor bezpečnosti dětí a nesmí narušit plynulý provoz školy.

Rodiče si mohou půjčovat odbornou literaturu z knihovny MŠ.

Tvořivé příspěvky ze strany rodičů jsou vítány.

PLATBY za předškolní vzdělávání (úplata) a stravu

ÚPLATA za předškolní vzdělávání

Pro každý školní rok ředitelka stanovuje měsíční výši úplaty. Pokud je provoz školy přerušen nebo omezen na více jak pracovních 5 dnů, stanoví ředitelka škola poměrnou část úplaty.

V posledním ročníku mateřské školy se vzdělávání poskytuje bezúplatně, a to 12 měsíců.

Děti s odkladem školní docházky opět úplatu hradí

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne následujícího měsíce.

STRAVNÉ

Výši stravného stanovuje vedoucí školní jídelny dle platných normativů. Stravné je nutné uhradit do 5. dne v měsíci.

Úhrada úplaty a stravného převodem na BÚ mateřské školy 50 36 061 / 0100

Platby nelze slučovat, tudíž jde o 2 částky. Každé dítě má určený VS, pod kterým je platba zákonným zástupcem na účet poukázána.

DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY a zájmové činnosti

Výchovně vzdělávací program je doplněn

 • návštěvami divadel a koncertů mimo mateřskou školu
 • návštěvami NG
 • výlety
 • divadelními představeními a koncerty v mateřské škole
 • společnými oslavami Vánoc, masopustu, jara
 • oslavou MDD
 • zahradními slavnostmi – podzimní a rozloučením s předškoláky
 • zájmovými činnostmi (flétna, pěvecký sbor)

Zájmové činnosti

Flétna

Děti se učí základům hry na flétnu, hravou formou se seznamují s notami, rozvíjí a upevňují rytmus. Cílem je především vzbudit jejich zájem o novou činnost a to hru na hudební nástroj. Naučí se několika jednoduchým písničkám a ty na konci roku zahrají na Koncertě pro rodiče a malou ukázku na Zahradní slavnosti. Děti se schází jednou týdně a velmi důležité je pravidelné domácí cvičení.

Pěvecký sbor

Hravou a radostnou formou se zde děti učí rytmizaci, základům intonace, zpívání lidových, umělých písní i delšího textu, hry na rytmické hudební nástroje. Vše je spojeno s pohybem, který vyjadřuje obsah písní. Práce sboru je plně v souladu se ŠVP – „ Muzika nejpřirozenější nám jest.“

CO především podporuje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
MŠ Juárezova?

I.

Motto školy

MUZIKA NEJPŘIROZENĚJŠÍ NÁM JEST

Jan Amos Komenský

Naším cílem je lidská bytost, která má

touhu objevovat svět

schopnost o poznaném přemýšlet

dovednosti tvořit                           

A proto směřujeme dítě k vědomí, že život je R Y T M U S

s dynamikou

s tempem

s melodií

s písní = příběhem

Toto činíme

 • v ČASE
  • 1-3 roky – tak je dlouhá docházka do mateřské školy
 • na daném MÍSTĚ
  • v mateřské škole v zahradě s jabloněmi a ořeším
  • u Stromovky, ve čtvrti Bubeneč, v Praze, v Čechách (ČR)
 • v určitém SPOLEČENSTVÍ lidí
  • rodina, vrstevníci, učitelky, paní kuchařky, paní uklízečky + rodiče kamarádů…

S ohledem na individuální a věkové zvláštnosti dítěte je možné, že na konci předškolního vzdělávání mají námi děti vedené k PROŽÍVÁNÍ

 • úctu jak k sobě samému, tak k okolí
 • schopnost naslouchat svému okolí a respekt k pravidlům a řádu
 • správné hygienické a společenské návyky
 • povědomí o prostých věcech ve svém okolí
 • schopnost dorozumět se jak s dospělými tak vrstevníky
 • chuť i touhu poznávat, objevovat, hrát si, zpívat, malovat, poskakovat

A to vše lze sdílet i s ostatními.

II.

Těžiště práce v estetické výchově, především pak v elementárním muzicírování, které je inspirováno Orffovým Schulwerkem.

A k c e n t a c e : lidová slovesnost, lidové písně, zvyky, tradice…

CO JE elementární muzicírování?

Pro dítě předškolního věku je radostí spojit pohyb s rytmizovanými slovy, větami, často obohacenými melodií. A to je využití říkadel, písní. Doplňujeme hrou na rytmické i melodické nástroje. Prožitek je umocněn společnou činností, kdy dítě nachází vztah ke svému bližnímu a kdy svým osobním podílem na společném díle ovlivňuje celkový výsledek.

Hudba není cílem, nýbrž PROSTŘEDKEM pro poznávání světa.

„Rytmus není nic abstraktního, rytmus je život sám. Rytmus je sjednocující síla řeči, hudby a pohybu.“ Carl Orff

PROČ lidová slovesnost, písně, pohádky, tradice?

Od věků do věků jsou tajemství života stejná a jsou uchovávána v národních pohádkách, písních, zvycích, obřadech.

Písně, říkadla, pohádky

 • jsou obrazem života našich předků, života každodenního i svátečního
 • jsou v nich zobrazeny základní životní situace – co se stane, když…
 • jde o vědomí společné kultury
 • jedná se o jedinečná slovesná či hudebně slovesná díla
 • jsou dokladem zvukomalebnosti a bohatosti rodné řeči

Vedení dítěte v daném duchu je prevencí sociálně patologických jevů

III.

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA

Podporujeme a rozvíjíme „školní připravenost“. Rodině můžeme dát podněty, jak dosáhnout i školní zralosti.

V každé třídě je skupina „předškoláků“ = děti, které příští školní rok začnou povinnou školní docházku. Tyto děti se jedenkrát týdně v dopoledních hodinách sdružují a učitelky pro ně mají připravený náročnější program. Vzhledem k počtu dětí se jedná o dvě skupiny, ve sloučené skupině je maximálně 20 dětí.

Smyslem je „pobývání“ ve společenství vrstevníků, poznávání přírodních, společenských a kulturních míst, blízkých i vzdálenějších, s důrazem na rozvoj smyslového vnímání. Prožitkové učení vede k lepšímu chápání souvislostí, přispívá ke zdravému sebevědomí a k rozvoji tvořivosti.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky POVINNÉ

platí pro všechny děti, které k 31. 8. 2017 dosáhly 5 roků

Vzdělávání v povinném ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na minimálně 4 hodiny denně̌

ZAČÁTEK : 8:30 hod. Toto je nejpozdější doba příchodu dítěte do třídy mateřské školy.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy.

Zákonný zástupce je povinen školu informovat o nepřítomnosti dítěte:

 • telefonicky do 7:30 – tel.: 233 320 306
 • e-mailem doručeným do 7:00 omluvy.juarezova@seznam.cz . E-mail s omluvou je vybaven AUTOMATICKOU odpovědí o přečtení, tzn. na e-mail s omluvou nebude odepisováno
 • písemnou formou – sešit omluv dětí v hale MŠ
 • osobně třídní učitelce

Po návratu dítěte do mateřské školy je nutná písemná omluvenka v omluvném listu s podpisem jednoho ze zákonných zástupců.

Omluvný list lze stáhnout z webu MŠ  – dokumenty ke stažení nebo vyžádat u třídních učitelek.