ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna prostorově umístěná v oddělené části mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.


STRAVOVACÍ REŽIM DĚTÍ

Dětem jsou podávána 3 jídla denně

Dopolední svačina 9:00 hod

Oběd 12:00 hod – 1. patro

12:15 hod. – 2. patro

Odpolední svačina 14:30 hod.

Ráno v 8:00 hod. připravuje vedoucí kuchařka do tříd různé druhy ovoce, které učitelky nabízejí dětem.

Dopolední svačina se připravuje od 8:00 do 8:30 hod. Od 8:30 do 9:00 na kuchyňkách, proto je nezbytné vědět počty dětí do 8:00 hod ráno.

Děti si připravují na stůl prostírky. Jestliže je k dopolední svačině pomazánka, může být připravena v miskách, pečivo je zvlášť a děti si za dozoru učitelek připravují svačinu samy.

Talíře, příbory a nápoje mohou být připraveny ve třídách na vozíku /11:30 hod./ a děti si za dozoru učitelek připravují stůl na oběd. Přináší-li pracovnice kuchyně na stůl horkou polévku dbá učitelka na to, aby nedošlo k opaření dětí.Děti si docházejí pro hlavní jídlo k vozíku. Použité nádobí a příbory odnášejí zpět na vozík.

Odpolední svačinu připravuje vedoucí kuchařka s pomocnou kuchařkou na vozíky v kuchyňkách a ve 14:30 hod. vozíky rozvážejí do tříd.

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Při jídle dodržují děti pravidla slušného stolování.

Děti jsou vedeny k tomu, aby dokázaly rozhodnout o velikosti porce svého jídla, případně i jídlo odmítnout.

Všechna jídla jsou připravována z filtrované vody, vodní filtr je umístěn v kuchyni.

Týdenní jídelníček je zveřejňován každé pondělí na vývěsce ŠJ a na webových stránkách MŠ.

   


PITNÝ REŽIM

V každé třídě je na servírovacím stolku umístěna pitná voda (filtrovaná), zde mají děti své vlastní (přinesené z domova a označeny jménem, značkou) umělohmotné hrnečky či kelímky. Děti se obsluhují samy, příp. žádají o pomoc učitelku. Hrnečky, kelímky jsou denně umývány kuchařkami.

Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole podle vlastního pocitu žízně.

Při pobytu na zahradě je též připravena voda a děti si z barelu (várnice určené výhradně pro tyto účely) samy napouštějí vodu. V tomto případě jsou k dispozici umělohmotné kelímky v zakryté nádobě, použité děti odkládají do další nádoby.

 

KONTAKTY

Vedoucí školní jídelny: Karolína ŠRÁMKOVÁ

telefon: 233 320 306

BÚ pro úhradu plateb: 5036061 / 0100 – KB


ÚHRADA STRAVNÉHO

Pokud je dítě přítomno v mateřské škole, musí se V Ž D Y stravovat – tzn., že zákonný zástupce musí hradit stravné. Pokud není dítě omluveno, zákonný zástupce hradí stravné, jelikož pro toto dítě je strava připravována (pozn. – výdej surovin ze skladu potravin se řídí dle předpokládaného stavu dětí. Předpokládaný stav dětí je učitelkami denně oznamován do ŠJ v 7:30 hod).

Stravné je splatné do 5. dne v měsíci. Platba je úhradou stravy, kterou dítě bude konzumovat v daném měsíci. Platba musí obsahovat variabilní symbol dítěte. Nevyčerpané stravné se převádí do příštího měsíce.

Na začátku každého měsíce (do 3. dne) jsou na nástěnce v hale školy vyvěšeny seznamy dětí s konkrétní částkou Kč pro platbu stravného.

Rodičům, kteří platí stravné paušální částkou, bude přeplatek vrácen zpět na účet na konci školního roku.

Dítěti, které nebude spát v MŠ ani jeden den v měsíci a tato skutečnost bude oznámena nejpozději do konce předchozího měsíce vedoucí ŠJ, se může účtovat stravné bez odpoledních svačin.

Dětem, které mají hrazeno celodenní stravné a odcházejícím po obědě, je předkládána náhrada odpolední svačiny formou ovoce, cereálních tyčinek apod.

Každé dítě musí mít vyplněnou přihlášku ke stravování. V přihlášce je vyznačena délka pobytu v mateřské škole (celodenní, bez svačin). Změna dohodnuté délky pobytu se musí neprodleně hlásit vedoucí ŠJ.

Veškeré podněty a připomínky k práci školní jídelny můžete řešit po telefonické domluvě (tel. 233 320 306) osobně s vedoucí ŠJ a to v době od 8:00 do 14:00 hod.

Stravné – výše plateb

Celodenní stravné: 40 Kč

  • svačina dopolední 8 Kč
  • svačina odpolední 8 Kč
  • oběd 24 Kč

Částka je stejná jak pro děti ve věku 3 – 6 let, tak pro děti sedmileté. Na základě rozhodnutí obecního úřadu městské části Prahy 6 jsou veškeré platby prováděny bezhotovostním převodem na účet MŠ č.ú.: 5036061/0100 – KB.


POSTUP PŘI OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Nepřítomnost dítěte v MŠ lze oznámit:

  • telefonicky ten den nejpozději do 7:30 hodin – tel.: 233 320 306
  • mailem ten den nejpozději do 7:00 hodinomluvy.juarezova@seznam.cz
  • osobně nejméně den předem – učitelce ve třídě, kam dítě dochází
  • písemně nejméně den předem do sešitu omluv

V těchto případech není pro omluvený den započítáno“ stravné “.

Při náhlém onemocnění dítěte, kdy rodič neodhlásil dítěti stravu, je možné první den NEMOCI po telefonické domluvě vyzvednout oběd do VLASTNÍCH přinesených nádob v kuchyni MŠ – výdej v 11:45 hod.