ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna prostorově umístěná v oddělené části mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

STRAVOVACÍ REŽIM DĚTÍ

Dětem jsou podávána 3 jídla denně

Dopolední svačina 9:00 hod

Oběd 12:00 hod – 1. patro

12:15 hod. – 2. patro

Odpolední svačina 14:30 hod.

Ráno v 8:00 hod. připravuje vedoucí kuchařka do tříd různé druhy ovoce, které učitelky nabízejí dětem.

Dopolední svačina se připravuje od 8:00 do 8:30 hod. Od 8:30 do 9:00 na kuchyňkách, proto je nezbytné vědět počty dětí do 8:00 hod ráno.

Děti si připravují na stůl prostírky. Jestliže je k dopolední svačině pomazánka, může být připravena v miskách, pečivo je zvlášť a děti si za dozoru učitelek připravují svačinu samy.

Talíře, příbory a nápoje mohou být připraveny ve třídách na vozíku /11:30 hod./ a děti si za dozoru učitelek připravují stůl na oběd. Přináší-li pracovnice kuchyně na stůl horkou polévku dbá učitelka na to, aby nedošlo k opaření dětí.Děti si docházejí pro hlavní jídlo k vozíku. Použité nádobí a příbory odnášejí zpět na vozík.

Odpolední svačinu připravuje vedoucí kuchařka s pomocnou kuchařkou na vozíky v kuchyňkách a ve 14:30 hod. vozíky rozvážejí do tříd.

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Při jídle dodržují děti pravidla slušného stolování.

Děti jsou vedeny k tomu, aby dokázaly rozhodnout o velikosti porce svého jídla, případně i jídlo odmítnout.

Všechna jídla jsou připravována z filtrované vody, vodní filtr je umístěn v kuchyni.

Týdenní jídelníček je zveřejňován každé pondělí na vývěsce ŠJ a na webových stránkách MŠ.

   

PITNÝ REŽIM

V každé třídě je na servírovacím stolku umístěna pitná voda (filtrovaná), zde mají děti své vlastní (přinesené z domova a označeny jménem, značkou) umělohmotné hrnečky či kelímky. Děti se obsluhují samy, příp. žádají o pomoc učitelku. Hrnečky, kelímky jsou denně umývány kuchařkami.

Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole podle vlastního pocitu žízně.

Při pobytu na zahradě je též připravena voda a děti si z barelu (várnice určené výhradně pro tyto účely) samy napouštějí vodu. V tomto případě jsou k dispozici umělohmotné kelímky v zakryté nádobě, použité děti odkládají do další nádoby.

 

KONTAKTY

Vedoucí školní jídelny: Karolína ŠRÁMKOVÁ

telefon: 233 320 306

BÚ pro úhradu plateb: 5036061 / 0100 – KB

ÚHRADA STRAVNÉHO

Stravné je splatné do 5. dne v měsíci. Platba je úhradou stravy, kterou dítě bude konzumovat v daném měsíci. Platba musí obsahovat variabilní symbol dítěte. Nevyčerpané stravné se převádí do příštího měsíce.

Na začátku každého měsíce (do 3. dne) jsou na nástěnce v hale školy vyvěšeny seznamy dětí s konkrétní částkou Kč pro platbu stravného.

Veškeré podněty a připomínky k práci školní jídelny můžete řešit po telefonické domluvě (tel. 233 320 306) osobně s vedoucí ŠJ a to v době od 8:00 do 14:00 hod.

Stravné – výše plateb

Celodenní stravné: 40 Kč

  • svačina dopolední 8 Kč
  • svačina odpolední 8 Kč
  • oběd 24 Kč

Částka je stejná jak pro děti ve věku 3 – 6 let, tak pro děti sedmileté. Na základě rozhodnutí obecního úřadu městské části Prahy 6 jsou veškeré platby prováděny bezhotovostním převodem na účet MŠ č.ú.: 5036061/0100 – KB.

POSTUP PŘI OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Je-li dítě přítomno v MŠ, stravuje se vždy.
Stravné se omlouvá nejpozději do 7.30 ráno. Nebude-li dítě včas odhlášeno, bude mu účtováno stravné za každý neomluvený den v plné výši.

Možnosti omluvy:
 telefonicky na tel.: 233 320 306
 e-mailem – omluvy@msjuarezova.cz
 ústně třídním učitelkám ve třídě
 písemně do sešitu OMLUV v hale školy

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této Vyhlášky č. 107/2005 považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení, stravné je tedy účtováno. Stravu je možné si odnést ve vlastních nádobách v době od 11.30 do 11.45 po předchozí domluvě pouze tento první den, na další dny je dítě omluveno.
Řádně omluvené stravné se převádí do příštího měsíce.

telefon+420 233 320 306