Zápis do MŠ Juárezova proběhne 

v úterý 2. 5. 2023 od 12.30 do 17.30

Termíny  zápisů 2023/24:

2.5.2023 Odevzdání žádostí v mateřské škole
3.5.2023 Výtisk žádostí z datové schránky (pro ředitelky škol)
4.5.2023 Nahlédnutí do spisu 10:30 – 11:30 hodin
4.5.2023 Vyvěšení přijatých dětí 12:00 hodin
5.5.2023 Spuštění možnosti nahlížení do systému rodiči, aktualizace bude prováděna ředitelkami škol průběžně do 31. 7.2023.
9.5.2023 Odevzdávání Zápisových lístků 13-17 hodin v jednotlivých školkách
25.5.2023 Termín sejmutí výsledků
Po 2.6.2023 obdrží rodiče do vlastních rukou Rozhodnutí o nepřijetí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – školní rok 2023/24
Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

 1. trvalý pobyt dítěte
  na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu                                                  50 bodů
  na území jiné MČ nebo obce                                                                                           1 bod
 2. věk dítěte dle narození v období 
  před 1. 09. 2018                                                                                                                  35 bodů
  od 1. 09. 2018 do 31. 08. 2019                                                                                         15 bodů
  od 1. 09. 2019 do 31. 08. 2020                                                                                         10 bodů
  od 1. 09. 2020 do 31. 12. 2020                                                                                          5 bodů
  po 01. 01. 2021                                                                                                                    1 bod
 3. individuální situace dítěte
  MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01. 09. 2023                           1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ
V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenské zařízení a možnosti mateřské školy.
Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci 02. 05. 2023, v době od 13:00 – 17:00.
Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu. 

více na webu Jak do školky 

telefon+420 233 320 306